+34 971 684 108   info@xarxahomes.com

Sekretesspolicy och juridiskt meddelande

Webbplatsen www.xarxahomes.com (hädanefter ”Hemsida”) Hanteras av XARXES INMOBILIÀRIES I TURÍSTIQUES DE BALEARS, SA med CIF A07116999 (hädanefter” XARINSA ”), de uppfyller kraven i lag 34/2002 av den 11 juli om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel och gällande föreskrifter om skydd av personuppgifter och särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och den fria spridningen av dessa uppgifter, liksom i annan nationell lag som kan vara tillämplig.

XARINSA förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller anpassa denna integritetspolicy. Därför rekommenderar vi att du granskar den varje gång du besöker webbplatsen.

1.- Ansvarig för behandlingen av dina uppgifter

XARXES INMOBILIÀRIES I TURÍSTIQUES DE BALEARS, SA med CIF A07116999 (hädanefter "XARINSA") och adress vid Av. Tomás Blanes Tolosa, 41, lokal 4, 07181 de Costa d'en Blanes, Calvià, 07181, Islas Baleares.

2. - Syften med behandlingen av dina personuppgifter.

Dina personuppgifter som samlas in eller frivilligt tillhandahålls till oss via webbplatsen, antingen genom att bläddra i den, liksom alla de som du kan tillhandahålla oss i kontaktformuläret, via e-post eller per telefon, kommer att samlas in och behandlas av XARINSA med följande syften:

  1. Säkerställa korrekt hantering av vår affärsrelation med dig (sköta dina förfrågningar och önskemål angående de produkter och tjänster vi erbjuder).
  2. Säkerställa korrekt redovisning, skattemässig och administrativ förvaltning som härrör från avtalsförhållandet mellan båda parter.
  3. Använd dina personuppgifter för att förbättra de produkter och tjänster vi erbjuder och för att underlätta sändningen av kommersiell kommunikation på elektronisk väg som kan vara av intresse för dig.
  4. Ge dig en bättre upplevelse och tillgång till vissa funktioner på webbplatsen; där så är lämpligt genom att skapa profiler med hjälp av automatiska mekanismer.

I alla fall kommer de personuppgifter som företaget får från dig att behandlas med största konfidentialitet. För detta ändamål kommer företaget att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder för att förhindra ändring, förlust, behandling eller åtkomst från obehöriga tredje parter.

2. - Legitimering av behandlingen av dina personuppgifter.

När det gäller att vara kunder är den rättsliga grunden för ändamålen (a) och (b) genomförandet av ett kontrakt som består av att garantera dig en korrekt hantering av vårt kommersiella och avtalsmässiga förhållande med dig. För ändamålen (c) och (d) baseras den rättsliga grunden på det samtycke som vi kommer att begära tillsammans med varje formulär där vi samlar in dina uppgifter.

För de webbanvändare som inte är klienter baseras den rättsliga grunden för ändamålen (a), (c) och (d) på det samtycke som vi kommer att begära tillsammans med varje formulär där vi samlar in dina uppgifter.

I inget fall kommer återkallandet av något av dessa samtycken att förutsätta att vi garanterar en korrekt hantering av det kommersiella förhållandet med dig.

3.- Period för bevarande av dina personuppgifter.

Dina uppgifter kommer att sparas så länge du inte återkallar samtycket för de angivna ändamålen, och med en maximal lagringsperiod på 5 år, utan att det påverkar den obligatoriska lagringstiden som krävs för att utföra den avtalade tjänsten eller en rättslig regel.

4. - Mottagare av dina personuppgifter.

Vi informerar dig om att dina personuppgifter inte kommer att överföras till någon tredje part, utom till de tredje parter vars ingripande är nödvändigt för en korrekt hantering av vår affärsrelation. I synnerhet informerar vi dig om att dina uppgifter kan överföras, om så krävs, till offentliga organ och myndigheter (administrativa eller rättsliga) i de fall där en rättslig norm föreskriver det.

5.- Rättigheter som du kan utöva när det gäller behandlingen av dina personuppgifter.

Som användare av webbplatsen har du rätt att få bekräftelse på om XARINSA behandlar personuppgifter som berör dig eller inte.

På samma sätt har du rätt att få åtkomst till dina personuppgifter, samt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller, i förekommande fall, begära att de raderas när uppgifterna bland annat inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in.

Under vissa omständigheter kan du begära en begränsning av behandlingen av dina uppgifter, i vilket fall vi bara kommer att behålla den för att utöva eller försvara anspråk.

Under vissa omständigheter och av skäl relaterade till din specifika situation kan du motsätta dig behandlingen av dina uppgifter. XARINSA kommer att sluta bearbeta uppgifterna, förutom av tvingande legitima skäl, eller utövande eller försvar av eventuella anspråk.

På samma sätt kan du utöva rätten till överförbarhet av dina uppgifter och dra tillbaka samtycken när som helst utan att påverka lagligheten av behandlingen baserat på samtycke innan den dras tillbaka.

Vi informerar dig om att du kan utöva dina rättigheter via e-postadressen magdavidal@xarxahomes.com eller genom skriftlig kommunikation till XARINSA på adressen Av. Tomás Blanes Tolosa, 41, plats 4, 07181 de Costa d'en Blanes, Calvià, 07181, Islas Baleares.

Begäran om att utöva någon av dina rättigheter måste åtföljas av en kopia av ett officiellt dokument som identifierar dig (ID, körkort eller pass).

Rättsligt meddelande

TIDIGARE

Genom att använda webben accepterar användaren dessa användningsvillkor och samtycker till att använda webbsidan, tjänsterna och innehållet som värd i enlighet med dem.

Användaren accepterar att användningen av webben, tjänsterna och innehållet sker under hans ensamma ansvar.

XARXES INMOBILIÀRIES I TURÍSTIQUES DE BALEARS, SA med CIF A07116999 (hädanefter ”XARINSA”) och adress vid Av. Tomás Blanes Tolosa, 41, plats 4, 07181 de Costa d'en Blanes, Calvià, 07181, Islas Baleares, se förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra de ändringar som den anser lämpliga i dessa användningsvillkor, som är användarnas ansvar att läsa dem noggrant, varje gång de vill använda webbsidan.

Företaget förbehåller sig rätten att neka eller återkalla åtkomst till sidan och / eller tjänster, när som helst och utan föregående meddelande till användare som inte följer dessa allmänna villkor eller de särskilda villkor som gäller för dem.

Dessa villkor och alla dokument som uttryckligen hänvisas till i dem, utgör hela avtalet som existerar mellan dig och oss i förhållande till syftet med detsamma och ersätter alla andra avtal, avtal eller tidigare löften som avtalats mellan dig och oss och det hade varit muntligt eller skriftligt.

Dessa villkor och andra relaterade juridiska texter är ursprungligen skrivna på spanska och måste tolkas på nämnda språk.

1.- ÄGANDE

Webbportalen www.xarxahomes.com (nedan "webbplatsen", även "webbplatsen"), liksom sidorna på sociala nätverk som skapats under företagets namn, tillhör eller kommer deras användning att utnyttjas av företaget.

2.- PARTENS IDENTIFIERING

Dessa användningsvillkor är undertecknade av företaget och "användaren" på webbplatsen.

Med användare avses varje fysisk eller juridisk person som använder eller åtnjuter någon av de produkter eller tjänster som erbjuds av eller genom företaget.

3.- SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Dessa användningsvillkor reglerar åtkomst, navigering och användning av webben. Tillgång till visst innehåll och användningen av vissa tjänster kommer dock att ersätta, komplettera och / eller ändra dessa användarvillkor.

4.- ÅTKOMST OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Dessa användningsvillkor reglerar åtkomst, navigering och användning av webben. Dessutom reglerar den den icke-samtyckta användningen som kan göras av informationen i den, som är den enda ansvarig för den person som utför den.

Användaren samtycker till att använda innehållet, informationen och data på webben i enlighet med dessa villkor, villkor och policyer, med tillämpliga regler och med allmänt accepterad god tull och allmän ordning.

Användaren åtar sig att avstå från att använda innehållet på webben och, i förekommande fall, de sociala nätverksprofiler som skapats under företagets namn, för olagliga, förbjudna eller motstridiga ändamål eller effekter för de som finns här, skadliga för företagets, andra användares, tredje parts rättigheter och intressen eller som på något sätt kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra denna webbplats samt förhindra normal användning eller åtnjutande av densamma för användare.

Företaget kommer inte att hållas ansvarigt för några konsekvenser, skador eller skador som kan uppstå till följd av nämnda åtkomst eller användning eller från brott mot dessa villkor, och kommer inte att hållas ansvarigt för eventuella säkerhetsfel som kan uppstå eller för skador som kan orsakas datorns system. Användare (hårdvara och programvara) eller till de filer eller dokument som lagras däri som en följd av: (i) förekomsten av ett virus på användarens dator; (ii) ett fel i webbläsaren; och (iii) användning av icke-uppdaterade versioner av samma.

5.- REGLER FÖR ANVÄNDNING

I denna mening samtycker användaren till att:

Att inte publicera olämpligt innehåll på webben eller på sociala nätverk eller använda det som ett system för hantering och utbyte av information och / eller olaglig dokumentation, i strid med moral eller allmän ordning, i strid med upphovsrätt och / eller industriell äganderätt.

Att inte utföra reverse engineering, ta krav och andra aktiviteter som syftar till att utveckla en onlineplattform som är identisk med eller liknande den som tillhandahålls av företaget, kan denna verksamhet anses vara en handling av illojal konkurrens och kränkning av rättigheterna för immateriell och industriell egendom som företaget har på plattformen.

Utsätt inte plattformen för arbetsbelastningar som tydligt syftar till att destabilisera den, inklusive denial of service-attacker (DDoS) eller liknande situationer. Om man upptäcker denna typ av situation, kommer servicenivån som anges ovan inte att vara tillämplig, eftersom den betraktas som en nödsituation.

Att inte översätta, anpassa, förbättra, omvandla, korrigera plattformen eller något av elementen som utgör den eller modifiera den på något annat sätt, utan att kunna integrera plattformen i annan programvara eller plattformar som ägs eller tillhandahålls av tredje part.

Att inte dra tillbaka, radera, ändra, manipulera eller på något sätt modifiera de anteckningar, förklaringar, indikationer eller symboler som företaget, som den legitima ägaren av rättigheterna, införlivar i sina fastigheter när det gäller immateriell eller industriell egendom (till exempel vattenmärken i bilderna, copyright, ©, ® och TM, etc.) antingen på själva plattformen eller i tillhörande material.

Att informera företaget om alla fakta eller situationer som har inträffat som kan äventyra auktoriserade användares åtkomstsäkerhet.

I förekommande fall, inte för att förhindra normal utveckling av en händelse, tävling, marknadsföring eller någon annan aktivitet som är tillgänglig via webben eller sociala medieprofiler, vare sig genom att ändra eller försöka ändra, olagligt eller på något annat sätt, tillgång till, deltagande eller drift av dessa, eller förfalska resultatet därav och / eller använda bedrägliga deltagandemetoder, genom något förfarande och / eller genom någon metod som bryter mot eller på något sätt bryter mot dessa användarvillkor.

Det är förbjudet att tvinga fel eller leta efter säkerhetsöverträdelser på plattformen.

6.- DELTAGANDE AV ANVÄNDARE PÅ WEBB- ELLER SOCIALA NÄTVERKSPROFILER

Företaget tar inget ansvar för innehållet som, i förekommande fall, kan publiceras av användarna. Det förbehåller sig dock rätten att övervaka och / eller moderera allt innehåll som publiceras av användare på webben eller, i förekommande fall, på sociala medieprofiler och, om det bryter mot dessa användningsvillkor eller sekretesspolicyn. , för att redigera eller ta bort det.

7.- DATAINSAMLING OCH REGISTRERING

För att komma åt de produkter som erbjuds på webbplatsen är det nödvändigt att samla in användarens personuppgifter. För detta måste de formulär som ingår i detta syfte på denna webbplats fyllas i. Användaren tillhandahåller dem fritt och frivilligt och samtycker till och uttryckligen auktoriserar företaget att automatiskt samla in och behandla alla personuppgifter som begärs, enligt vad som anges i sekretesspolicyn.

7.1.- ANVÄNDARREGISTRERING

Du har möjlighet att registrera dig på webbplatsen via de registreringsformulär som är utformade för detta ändamål. Användaren måste ange alla sina riktiga och sanningsenliga uppgifter, eftersom det är det enda sättet att vi kommer att kunna behandla de möjliga beställningar som de gör i framtiden.

Under inga omständigheter kommer företaget att vara ansvarigt för riktigheten i registreringsdata som tillhandahålls av slutanvändarna, så var och en av dessa är ansvariga för möjliga konsekvenser, fel och fel som senare kan bero på bristen på kvalitet på data.

7.2.- UTRUSTNING FRÅN REGISTRERINGEN

Användaren kan när som helst begära att de tjänster som han är registrerad i återkallas närhelst han vill, enligt det förfarande som anges på webbplatsen.

När återkallelsen har gjorts kan användaren begära en ny registrering som användare och förbehåller sig rätten för företaget att inte medge nämnda registrering i händelse av en konflikt eller kontrovers mellan parterna, för att lösas eller avslutas med bekräftelse av fel eller oaktsamhet från användaren och / eller skada företaget, dess medarbetare och medarbetare eller dess användare eller potentiella användare.

8.- LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Om hyperlänkar används på webbplatsen som tillåter en länk till andra webbsidor, är företaget inte ansvarigt för innehållet eller säkerhetsåtgärderna som antagits av någon annan sida eller webbplats genom vilken det är Du har åtkomst från den här webbplatsen eller som tillåter en länk eller länk till den här webbplatsen, webbplatser som den berörda parten besöker under sitt eget ansvar.

På samma sätt garanteras inte frånvaro av virus eller andra delar av innehållet som är länkat från företagets webbplats som kan orsaka förändringar i datorsystemet (hårdvara och programvara) i användarens dokument eller filer, exklusive företaget. av något ansvar som härrör från skador av något slag orsakade av allt ovanstående.

9. - UNDANTAG AV GARANTIER OCH ANSVAR

Företaget garanterar inte den permanenta tillgängligheten av de tjänster som erbjuds på sin webbplats, även om det kommer att göra sitt bästa för att garantera deras regelbundenhet och funktion.

För detta ändamål befrias företaget från alla typer av ansvar för eventuella skador orsakade av något slag och härrör från bristen på tillgänglighet eller kontinuitet av tjänsterna på grund av force majeure eller fel i överföringsnäten för information utanför företagets kontroll.

10. - ÄNDRING AV ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING, AV ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BOKNINGEN, AV DEN PERSONLIGA POLITIKEN OCH COOKIES-POLITIKEN.

Företaget förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra hela uppsättningen villkor, villkor, sekretesspolicyer och cookies för att anpassa dem till ny lagstiftning eller rättspraxis samt till modifieringar eller praxis inom branschen, Användaren konsulterar regelbundet dessa villkor, villkor och policyer för att verifiera eller se till att det finns ändringar eller ändringar av dem, med hänvisning till datumet för den senaste uppdateringen.

11.- INTELLEKTUELL OCH INDUSTRIELL EGENDOM

Användaren bekräftar och accepterar att med undantag för den information eller data som varje användare frivilligt tillhandahåller på webben, alla industriella och immateriella rättigheter över innehållet och / eller andra element som införts av företaget på denna webbplats (inklusive, Som ett exempel och inte begränsning, alla de element som utgör det visuella utseendet, den grafiska bilden och andra sensoriska stimuli på webbsidorna som utgör webbplatsen eller "look and feel", varumärken, logotyper, handelsnamn, texter, bilder, grafik, mönster, ljud, databaser, programvara, flödesscheman, presentation, navigeringsarkitektur samt källkoder på webbsidorna) tillhör företaget och / eller tredje part som har tilldelat sina rättigheter till det. För sådana ändamål kommer en webbplats att förstås som alla de skapelser som införlivats och uttrycks av företaget på något sätt och / eller materiellt eller immateriellt medium, känt eller känt, som är föremål för skydd genom de nuvarande bestämmelserna om immateriell egendom och industriell.

I inget fall innebär åtkomst till webbplatsen någon typ av tillstånd, undantag, överföring, licens eller helt eller delvis tilldelning av nämnda rättigheter av sina ägare, såvida inte annat uttryckligen anges. Dessa användarvillkor ger webbplatsen inte någon annan användningsrätt, ändring, exploatering, reproduktion, distribution eller offentlig kommunikation av webbplatsen och / eller dess innehåll än de som uttryckligen anges här. All annan användning eller utnyttjande av några rättigheter kommer att vara föremål för det tidigare och uttryckliga tillstånd som specifikt beviljats ​​för detta ändamål av företaget eller tredje partens ägare av de berörda rättigheterna.

Trots allt ovanstående ber vi oss, om användaren eller en tredje part anser att något innehåll på webbplatsen skulle kunna kränka immateriella och industriella äganderätt, så snart som möjligt, genom att skicka ett e-postmeddelande till adressinformationen @ xarxahomes.com.

12.- KOMMUNIKATION

Företaget kommer att kontakta dig via e-post eller ge dig information genom att lägga upp meddelanden på denna webbsida. För avtalsändamål samtycker du till att använda detta elektroniska kommunikationsmedel och bekräftar att alla avtal, meddelanden, information och annan kommunikation som vi skickar dig elektroniskt uppfyller de juridiska kraven för att vara skriftliga.

Meddelandena som du skickar oss ska helst skickas via e-post till adressen info@xarxahomes.com.

Det kommer att förstås att meddelandena har mottagits och har gjorts korrekt i samma ögonblick som de publiceras på vår webbplats, 24 timmar efter att ett e-postmeddelande har skickats, eller tre dagar efter det att ett brev skickades. För att bevisa att anmälan har gjorts räcker det att bevisa att den skickades till den e-postadress som mottagaren angett.

13.- TILLÄMPLIG LAG OCH KOMPETENT JURISDIKTION

Detta juridiska meddelande regleras i var och en av dess ytterligheter av spansk lagstiftning utan att det påverkar de obligatoriska regler som kan vara tillämpliga.

För att ta reda på hur många avvikelser eller påståenden som kan uppstå till följd av tolkningen eller verkställigheten av det rättsliga förhållandet mellan användaren och företaget, båda, uttryckligen avstår från annan jurisdiktion som kan motsvara dem och utan att det påverkar de obligatoriska reglerna om domstols behörighet, lämnar de frivilligt till behöriga domstolar och domstolar.

fel: Xarxa Homes © Copyright
Xarxa Homes © Copyright